ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทยออยล์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๑๑
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหลวงพ่อวิรัช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๔๒
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตันติวงศ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๔๑
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๓๕
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอาทรพัฒนาภิรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๕๒
งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมอาทรพัฒนา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๕๓
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๕๓
งบประมาณ : ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..