ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.ค. 62 พิธีเปิดห้อง Megical & Barber ตามโครงการวิชาชีพนักเรียนคุณภาพประจำตำบล
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
06 มิ.ย. 62 เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน
26 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
คุณครูทุกคน
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน 1/2562
นักเรียน : ชุดนักเรียน คุณครู : ชุดสุภาพ คุณครูทุกคน
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 ทัศนศึกษาปฐมวัย ทัศนศึกษา ป.1-3 ทัศนศึกษา ป.4-6 ทัศนศึกษา ม.1-3
ครูศุภลักษณ์/ครูวิไลลักษณ์ ครูศุภลักษณ์/ครูวราภรณ์ (ศรี) ครูศุภลักษณ์/ครูสมาน ครูศุภลักษณ์
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
ครูประคอง/กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ปฐมวัย
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา ร10
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ครูวรารัตน์/กลุ่มสาระสังคม
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระภาษาไทย
05 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
ครูภัทร์กร
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ครูอภิชาติ/ครูณัฐสุดา
22 มิ.ย. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day
ครูอุบล
21 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู/มอบธงสี
ครูปฐมวัย/ครูประคอง
12 มิ.ย. 61 เลือกตั้งสภานักเรียน
ครูศุภาลักษณ์
01 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ผอ. รอง ครูประคอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ครูอภิวัฒน์ ครูณัฐสุดา
28 พ.ค. 61 เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา