ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมก้าวนำสู่ความเป็นเลิศ  เปิดรับความร่วมมือจากชุมชน  เป็นพลโลกที่ดี  มีความเป็นไทย  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ปญฺญา  นรนํ  รตนํ

ผู้มีปัญญา ดั่งมีแก้วสารพัดนึก