ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนวัดมโนรม  ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งอยู่หมู่ที่  ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยประชาชนในชุมชนร่วมกันจัดสร้างเป็นอาคารชั่วคราวในที่ดินของวัดมโนรมสมัยหลวงพ่อวิรัช วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาอาคารชั่วคราวถูกวาตภัยพัดพังลง จึงซื้อที่ดินของนายจุ้น ซึ่งเจริญ  (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน)  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙  (ปัจจุบันถือเป็นวันสถาปนา  ของโรงเรียน)

              พ.ศ. ๒๕๑๑ บริษัทโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จำกัด บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ๐๒๑  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ขนาด ๘ ห้องเรียน ต่อมา ปี ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดชลบุรี  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก ๘ ห้องเรียน รวมเป็น ๑๖ ห้องเรียน เรียกว่า อาคารไทยออยล์

              พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ แบบ ๐๑๗ จำนวน ๘ ห้องเรียน ตั้งชื่อว่า อาคารศิลาสมุทร

              พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณจาก สปช.สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๔ แบบ  สปช.๒/๒๘ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน ตั้งชื่อว่า อาคารกาญจนาภิเษก

              พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับบริจาคงบประมาณจากสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๕ แบบ ป.๑ ข ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน ตั้งชื่อว่า อาคารตันติวงศ์

              พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับบริจาคสร้างอาคารแบบ ป.๑ ข  จำนวน ๘ ห้องเรียน ตั้งชื่อว่า  อาคารหลวงพ่อวิรัช 

              พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๒/๒๘ (ปรับปรุง) ๔ ชั้น  ๙ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  งบประมาณการก่อสร้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทำพิธีเปิดใช้อาคารในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  โดยพระครูอาทรพัฒนาภิรม  เจ้าอาวาสวัดมโนรม  ตั้งชื่อให้ว่า  อาคารอาทรพัฒนาภิรม

              พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่ ๑ มีจำนวน ๑๘๒ โรงเรียน (หนึ่งโรงเรียนหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

พ.ศ. ๒๕๕๓  ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร  สปช ๒/๒๘  (อาคารกาญจนาภิเษก)  เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสมุดโรงเรียน  โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน  ๖๕๐,๐๐๐ บาท  ทำพิธีเปิดใช้อาคารในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  โดยพระครูอาทรพัฒนาภิรม  เจ้าอาวาสวัดมโนรม  ตั้งชื่อให้ว่า  ห้องสมุดพัฒนปัญญา


              พ.ศ. ๒๕๕๓  ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร สปช ๒/๒๘ (อาคารอาทรพัฒนาภิรม)  เพื่อปรับปรุงใต้ถุนชั้นล่างเป็นห้องประชุม  ขนาดพื้นที่รวม ๓ ห้องเรียน ทำพิธีเปิดใช้อาคารในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  งบประมาณ การปรับปรุง  ๒๐๐,๐๐๐ บาท

              พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช ๒๐๕/๒๕๒๖  งบประมาณ  การก่อสร้าง  ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท 

              พ.ศ. ๒๕๕๓  ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร สปช ๒/๒๘ (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น ๒ พื้นที่ ๔ ห้องเรียน  เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และศูนย์การเรียน ICT ของโรงเรียน  โดยงบประมาณโรงเรียนเป็นเงิน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท

              ปัจจุบันโรงเรียนวัดมโนรมเปิดสอน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

              ปีการศึกษา  2558  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,152  คน  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558)  จำนวนข้าราชการครู  ๔9 คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานบริการ ๑ คน  นักการภารโรง ๑ คน