ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ตราประจำโรงเรียน)

หนังสือ     หมายถึง  ความรู้ เทียน       หมายถึง  ปัญญา

รัศมี  8  แฉก   หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - เขียว

สีชมพู     หมายถึง  ความรัก สีเขียว    หมายถึง  ความเจริญงอกงาม

คำขวัญประจำโรงเรียน 

มโนรมนิยมไทย  วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม