โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 โรงเรียนวัดมโนรมจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยียุค 4.0 ควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ปญฺญา  นรนํ  รตนํ

ผู้มีปัญญา ดั่งมีแก้วสารพัดนึก