ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และการดำเนินชีวิต

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

7. จัดกิจกรรมเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เต็มศักยภาพ

10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

3. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความเป็นไทย

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ผู้เรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

7. ผู้เรียนมีทักษะความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

8. ครูและบุคลากรทางศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม