ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

w  จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปี 

   ระดับประถมศึกษา             ไม่น้อยกว่า       ๑,๐๐๐  ชั่วโมง

  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ไม่น้อยกว่า       ๑,๒๐๐  ชั่วโมง

          โรงเรียนวัดมโนรม  จัดการเรียนการสอนโดยยึดโครงสร้างตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..๒๕๕๑  และปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดง  ในตารางต่อไปนี้

          ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนชั้นอนุบาล  ๑-๒ 

 

ระดับชั้น

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

รวม

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เรื่องราวเกี่ยวกับภัยบุคคล

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

อนุบาล ๑

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑,๐๐๐

ร้อยละ

๒๐

๑๕

๑๐

๑๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

อนุบาล ๒

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑,๐๐๐

ร้อยละ

๒๐

๑๕

๑๐

๑๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

รวม

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒,๐๐๐

ร้อยละ

๒๐

๑๕

๑๐

๑๕

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐๐

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.61 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 

ระดับ

ชั้น

เวลาเรียน  (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

 

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

สาระเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.

๒๐๐

๒๐๐

๘๐

๘๐

๔๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

,๐๐๐

ร้อยละ

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐

.

๒๐๐

๒๐๐

๘๐

๘๐

๔๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

,๐๐๐

ร้อยละ

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

๔๐๐

.๐๐

.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐

ป๓

๒๐๐

๒๐๐

๘๐

๘๐

๔๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

,๐๐๐

ร้อยละ

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

.๐๐

๑๒.๐๐

๑๐๐

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ระดับชั้น

เวลาเรียน  (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

 

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษาและพลกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

สาระเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๒๐๐

๑๒๐

๑,๒๐๐

ร้อยละ

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

.๓๓

.๖๗

.๖๗

.๖๗

๑๐.๐๐

๑๒.๖๖

๑๐.๐๐

๑๐๐

.

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๒๐๐

๑๒๐

๑,๒๐๐

ร้อยละ

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

.๓๓

.๖๗

.๖๗

.๖๗

๑๐.๐๐

๑๖.๖๖

๑๐.๐๐

๑๐๐

.3

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๒๐๐

๑๒๐

๑,๒๐๐

ร้อยละ

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

.๓๓

.๖๗

.๖๗

.๖๗

๑๐.๐๐

๑๖.๖๖

๑๐.๐๐

๑๐๐

รวม

๓๖๐