ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 10
 พฤศจิกายน 2561

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.1

16

17

33

2

อบ.2

44

44

88

3

อบ.3

43

47

90

3

รวม อบ.

87

91

178

8

ป.1

57

46

103

3

ป.2

63

37

100

3

ป.3

43

54

97

3

ป.4

60

55

115

3

ป.5

60

60

120

        3

     ป.6

        57     60     117         3

รวมประถม

340

312

652

18

ม.1

68

54

122

3

ม.2

73

50

123

3

ม.3

60

45

105

3

รวมมัธยมต้น

201

149

350

9

 

รวมทั้งหมด

628

552

1180

33