ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 2560 ระดับอนุบาล

ลำดับที่

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง

ชื่อ- สกุลนักเรียน

1.

อ.3 ขวบ/1

นางสาวปิยะรัตน์  วัฒนสาลี
ด.ญ. รัชชนก  สินบัวทอง

2.

อ.3 ขวบ/1

นางสาววาสนา  ทองหล่อ
ด.ช. ธนภัทร  ชัยสงคราม

3.

อ.3 ขวบ/2

 

นางสาวรุ่งนภา  สงวนชื่อ
ด.ช. พรหมพิริยะ  เพ็งรัมย์

4.

อ.3 ขวบ/2

นางสาวเนรัญชลา  ซื่อสัตย์
ด.ญ. กชพร  นุชชาดี

5.

อ. 1/1

นายกิตติรัฐ  ศรีคำ
ด.ญ. ชณัญชิดา  ศรีคำ

6.

อ. 1/1

นายจิรพงศ์  สายชลธำรง
ด.ช. รุ่งภพ  คงนำชัย

7.

อ. 1/2

นางสาวปัญชลีย์ สุริยศิรินนท์
ด.ช. ปัณณวัฒน์  สุริยศิรินนท์

8.

อ. 1/2

นางสาวสุลักขณา  เครื่องทอง
ด.ช. ศราวิน  สังข์ธรรมมา

9.

อ. 1/3

นางสาวชลธิชา   อัถนิษฐ์
ด.ญ. กุลิสรา  จันทร์มา

10.

อ. 1/3

นายกุศล  อึงสกาว
ด.ญ. ธนัชพร  ศรีเดช

11.

อ. 2/1

นางสาวบุญจันทร์  บัวนุภาพ
ด.ช. ศิวัช  เผ่าภูรี

12.

อ. 2/1

นางสาวเพ็ญนภา  มาผิว
ด.ช. นิติวัฒน์  มาผิว

13.

อ. 2/2

นางสาววันวิรา  หอมสุก
ด.ญ. กัญวรา  หอมสุก

14.

อ. 2/2

นางสาวอรอนงค์  จันทะมุงคุณ
ด.ญ. พัทธ์ธีรา  ภาชนะ

15.

อ. 2/3

นางทองยุ่น  ศรีดา
ด.ช. ภาณุวัฒน์  ศรีดา

16.

อ. 2/3

นางสาวชาลิสา  ปลื้มบุญ
ด.ญ. ปัญญพัฒน์ สุขสุศรี


คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 2560 ระดับป.1-ป.3

ลำดับที่

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง

ชื่อ- สกุลนักเรียน

17.

ป. 1/1

นางสาวอินถวา  ผิวงาม
ด.ช. อาทิวราห์  พ้นบัวภา

18.

ป. 1/1

นางสาวยุพิน  วงเสวก
ด.ช. อภิวัฒน์  สอนทุ่ง

19.

ป. 1/2

นางสาวสมยงค์  พาชอบ
ด.ช. กฤษณพงค์  พุ่มกุหลาบ

20.

ป. 1/2

นางสาวสุชาลินี  คล้ายสนิท
ด.ญ. กฤตพร  ก๋าวี

21.

ป. 1/3

นางสาวจอมทอง  อิฐรัตน์
ด.ข. ทินภัทร  พันจู

22.

ป. 1/3

นางสาววรรณภา  ชมพิกุล
ด.ช. ธนภัทร  นามสุด

23.

ป. 2/1

นายจีระศักดิ์  สิมมา
ด.ญ. ลลิตา  สิมมา

24.

ป. 2/1

นางณิชานันท์  แก้วคงคา
ด.ช. ณัฏฐ์ภูมิ  อารีย์ไทย

25.

ป. 2/2

นางรัชนก  เผือกสะอาด
ด.ญ. สุริวิภา  เผือกสะอาด

26.

ป. 2/2

นางสาวณัฐกานต์  นัดครีพ
ด.ญ. เพชราภรณ์  แสงอ่อน

27.

ป. 2/3

นางศรีนวล  คำประทุม
ด.ญ. จิรยุดา  คำประทุม

28.

ป. 2/3

นายวิทยา  ศรีแสง
ด.ช. ณัฎฐกิตติ์  ศรีแสง

29.

ป. 3/1

นางสาวพัทรนันท์  ปริเวก
ด.ช. ณัชชา  ปริเวก

30.

ป. 3/1

นางรุ่งทิพย์  แก้วมีศรี
ด.ช. กฤษฎากร  บุญหล้า

31.

ป. 3/2

นางสาวณัฐชากานต์  ช้างกลัด
ด.ช. จุมพล  กลั่นกลิ่น

32.

ป. 3/2

นางอนัญญา  สุวรรณประภา
ด.ช. บรรณรต  สุวรรณประภา

33.

ป. 3/3

นางชนิกานต์  จ้อยม่วง
ด.ช. ณัฐชนน  จ้อยม่วง

34.

ป. 3/3

นายวิเชียร  ชะเกตุ
ด.ช. สุรัตน์  เอี่ยมสิทธิ์


คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 2560 ระดับ ป.4-ป.6

ลำดับที่

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง

ชื่อ- สกุลนักเรียน

35.

ป. 4/1

นางอทิตยา  ภู่สวรรค์
ด.ญ. ขวัญชนก  ภู่สวรรค์

36.

ป. 4/1

นายประยุทธปัญจิตร
ด.ญ. กนกวรรณ  สุขผล

37.

ป. 4/2

นางสาววอย  ค่ำคูน
ด.ข. ณัฐวัฒน์  คำสีสังข์

38.

ป. 4/2

นางสาวราตรี  วรรณพฤกษ
ด.ช. นิวัฒน์  มาลา

39.

ป. 4/3

นายไพทูรย์  ทิพนงค์
ด.ช. ศุภโชค  ทิพนงค์

40.

ป. 4/3

นางสัญญา  เมรมัด
ด.ช. ทัศชนศร  เมรมัด

41.

ป. 5/1

นางสุจินต์  ก๋าวี
ด.ญ. สุวนันทร์  ก๋าวี

42.

ป. 5/1

นายพสพร  คำหาญ
ด.ญ. จีรนันท์  คำหาญ

43.

ป. 5/2

นางวีราภรณ์  ชัยทอง
ด.ช. อดิเทพ  ชัยทอง

44.

ป. 5/2

นายเดชา  อุลหัสสา
ด.ญ. ชลธิชา  อุลหัสสา

45.

ป. 5/3

นางสาวพันทิพย์  เข็มทอง
ด.ช. พล  เช็มทอง

46.

ป. 5/3

นางสาวคณิตา  เลี้ยงรักษา
ด.ช. ธนพันธ์  บานแย้ม

47.

ป. 6/1

นางสาวกัลยา  นาคพุก
ด.ญ. จีรนันท์  กุลวงศ์

48.

ป. 6/1

นางสาวพิกุลทอง  เรืองชัย
ด.ญ. สุภัตรา  พรหมรี

49.

ป. 6/2

นางชุติกาญจน์  บุญทะมา

ด.ช. ชญานนท์  บุญทะมา

50.

ป. 6/2

นางสาคร  บัวทอง
ด.ช. จักรพันธ์  บัวทอง

51.

ป. 6/3

นายวันชัย  ใจช่วง
ด.ญ. อัจฉราฉวี  ใจช่วง

52.

ป. 6/3

นางกันยารัตน์  ทับทอง
ด.ช. วชิรวิทย์  ทับทอง


คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 2559 ระดับ ม.1-ม.3

ลำดับที่

ระดับชั้น

ชื่อ – สกุลผู้ปกครอง

ชื่อ- สกุลนักเรียน

53.

ม. 1/1

นางสาวเสาวนีย์  ธรรมสังวาล

ด.ช. สุรพงษ์  ล้อมวงค์

54.

ม. 1/1

นายบุญส่ง  ยาชัย

ด.ญ. พิมพิศา  ยาชัย

55.

ม. 1/2

นายณรงค์  ป่าดี

ด.ญ. บุญธิดา  ป่าดี

56.

ม. 1/2

นายสมบูรณ์  เผือกสะอาด

ด.ญ. วิภาดา  เผือกสะอาด

57.

ม. 1/3

นายสมยศ  อ่วมฉิม

ด.ญ. กัลป์ยกรอ่วมฉิม

58.

ม. 1/3

นางฉวี  คำแก้ว

ด.ญ. สุดารัตน์

59.

ม. 2/1

นางนุชดี  สัมฤทธิ์

ด.ช. ธเนศ  สัมฤทธิ์

60.

ม. 2/1

นางปราณี  ร้อยพรมมา

ด.ญ. บุณยานุช  ร้อยพรมมา

61.

ม. 2/2

นางสาววิลารัณย์ศิริรัตน์

ด.ญ. เพ็ญพิสุทธิ์  ศิริรัตน์

62.

ม.2/2

นายสมบัติ  สำเภาทอง

ด.ช. จิระพงศ์  มีสุข

63.

ม. 2/3

นางสาวรัชดาภรณ์  รักษาแดน

ด.ช. สมพร  แสวงวงศ์

64.

ม. 2/3

นางสนิท  ปรางจันทร์

ด.ช. ประสิทธิ  ปรางจันทร์

65.

ม.3/1

นายภัทรกร  ศิริวงษ์

นายณัทภัค  ศิริวงษ์

66.

ม.3/1

นางสาววันเพ็ญ  ทองอุย

ด.ญ. พิมพ์ธิดา  เสาทอง

67.

ม.3/2

นางสุนันทา  นาคนัทที

ด.ช. อภิกิจ  แสงศรี

68.

ม.3/2

นางสาวปาริชาติ จันทร์แปงเงิน

ด.ช. เอกรัตน์  เป้าสุวรรณ

69.

ม. 3/3

นางคำเงิน  ลาโพธิ์

ด.ญ. นัฐสิกานต์  ลาโพธิ์

70.

ม. 3/3

นายไสว  จิตรวิจารณ์

ด.ญ. พรไพลิน  จิตรวิจารณ์