ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย ฉลาดคิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางษมนวรรณ เหลื่อมสีจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :