ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวโสภิตา ดอกเข็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวปรียารัตน์ นาคคล้าย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางประไพพรรณ จั่นเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวศุจิรัตน์ ปิยะชน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางนันทิญา ภูคำนวน
ครูดูแลเด็กเล็ก

นางสาวกัญญาณัฐ เกิดสีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัศมี เลพล
ครูผู้ช่วย