ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวโสภิตา ดอกเข็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวปรียารัตน์ นาคคล้าย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวศุจิรัตน์ ปิยะชน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางนันทิญา ภูคำนวน
ครูดูแลเด็กเล็ก

นางสาวกัญญาณัฐ เกิดสีทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัศมี เลพล
ครู คศ.1

นางประไพพรรณ จั่นเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1