โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเรณู อันลือชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอโนทัย สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นางสุจิตราพร บุญคำ
ครู คศ.1

นางสาวสุขุมาล จันสูง
ครู คศ.1

นางสาวงามศิริ อโรคา
ครู คศ.1