ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเรณู อันลือชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอโนทัย สงวนวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตราพร คัมภ์ทวี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุขุมาล จันสูง
ครูผู้ช่วย

นางสาวงามศิริ อโรคา
ครูผู้ช่วย