ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกฤตา เกตานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ลุนหล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศิวิมล เนียมโสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจันทร์วิภา พรศิริเจริญพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอภิชาติ เพ็ญเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภารัตน์ ธรรมสา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ธีรสถิตย์ธรรม
ครู คศ.1

นางกมลกานต์ บุญน้อม
ครู คศ.2