ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกฤตา เกตานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนิตยา ลุนหล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางศิวิมล เนียมโสภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทร์วิภา พรศิริเจริญพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุภารัตน์ ธรรมสา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ธีรสถิตย์ธรรม
ครู คศ.1

นางกมลกานต์ บุญน้อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2