ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิวิมล เนียมโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา ลุนหล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสุกฤตา เกตานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางอลงกรณ์ สิมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจันทร์วิภา พรศิริเจริญพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววิไลวรรณ คล้ายคลึง
ครูผู้ช่วย

นายอภิชาติ เพ็ญเนตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุภารัตน์ ธรรมสา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ธีรสถิตย์ธรรม
ครู คศ.1

นายเวียงคำ วิจิตร
ครูผู้ช่วย

นางกมลกานต์ บุญน้อม
ครู คศ.2