ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกฤตา เกตานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์วิภา พรศิริเจริญพันธ์
ครู คศ.2

นางนิตยา ลุนหล้า
ครู คศ.2

นางกมลกานต์ บุญน้อม
ครู คศ.2

นางสุภารัตน์ ธรรมสา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา ธีรสถิตย์ธรรม
ครู คศ.1