ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศิริวรรณ สิทธิวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเกียรติสุดา ศรีลาชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทราวดี รอดแสวง
ครูผู้ช่วย