ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทราวดี รอดแสวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมณฑกา ใจตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอนุสรา กำลังหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2