ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน
ครู คศ.2

นางสาวภัทราวดี รอดแสวง
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา กำลังหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑกา ใจตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญ​ญา​รัตน์​ เหลือ​สิงห์​กุล​
ครูผู้ช่วย