ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวราภรณ์ ศรีจักรโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐพล เลิศแก้วศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจีรวรรณ จันตรี
ครู คศ.2