ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนิสา ภู่พัฒน์วิบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภลักษณ์ ศานติเธียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวราภรณ์ ศรีจักรโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววรารัตน์ แสนทำพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายณัฐพล เลิศแก้วศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพารัตน์ แก่นจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางจีรวรรณ จันตรี
ครู คศ.2