โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐกรณ์ ชยุตพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวราภรณ์ ศรีจักรโคตร
ครู คศ.1

นายณัฐพล เลิศแก้วศรี
ครู คศ.1