ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิวัฒน์ เสาทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ลิขิต เปรมปรี
ครูผู้ช่วย