ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประคอง คำประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมเดช อนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอภิวัฒน์ เสาทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายณัฐพล ละมัยวงษ์
ครูผู้ช่วย