โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิวัฒน์ เสาทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ลิขิต เปรมปรี
ครูผู้ช่วย