ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมเดช อนนท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิวัฒน์ เสาทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐพล ละมัยวงษ์
ครูผู้ช่วย