ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุบล จรูญศรีโชติกำจร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอมรรัตน์ มูลสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ วงค์ชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลนภา บุญวงศ์
ครูผู้ช่วย