โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุบล จรูญศรีโชติกำจร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอมรรัตน์ มูลสาร
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ วงค์ชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลนภา บุญวงศ์
ครูผู้ช่วย