ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุบล จรูญศรีโชติกำจร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอมรรัตน์ มูลสาร
ครูผู้ช่วย