ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิยดา ดีใจวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประภี คำประทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายภัทร์กร ศรีเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเพ็ญพิชชา ตันย้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2