ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวยุพารัตน์​ แก่นจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจีรวรรณ จันตรี
ครู คศ.2

นางสฏกมล เมฆอินทร์

นางสาวสุภาวดี น้อยบัวงาม
พนักงานราชการ