ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ นาบำรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประภี คำประทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวเพ็ญพิชชา ตันย้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายภัทร์กร ศรีเมือง

นางสาววิยดา ดีใจวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางจีรวรรณ จันตรี
ครู คศ.2