โรงเรียนวัดมโนรม
18 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 038-494152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวยุพารัตน์​ แก่นจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจีรวรรณ จันตรี
ครู คศ.2

นางสฏกมล เมฆอินทร์

นางสาวสุภาวดี น้อยบัวงาม
พนักงานราชการ