ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวเรณู อันลือชัย
ครู คศ.1