ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

นางสาวกัญญ์ภา อุดทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจินตนา จักไม้
นักการภารโรง

นายมณเฑียร เสือตาด
พนักงานบริการ