ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา โสนาพูน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุชาดา กลิ่นใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภูษิต ทองวัชรไพบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวขวัญจิรา กองสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุฑามาศ ทบวัน
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐ กาวีอ้ายรุ้ง
ครูผู้ช่วย