ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิรา โสนาพูน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภูษิต ทองวัชรไพบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญจิรา กองสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุฑามาศ ทบวัน
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐ กาวีอ้ายรุ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวฑิฆัมพร สิงห์พรหม
ครูผู้ช่วย