ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการจัดประสบการณ์ชุดฝึกกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,09:00  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,14:42  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายภัทร์กร ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,14:16  อ่าน 620 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา โสนาพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,09:46  อ่าน 3931 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสัญชัย ฉลาดคิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:55  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสัญชัย ฉลาดคิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:48  อ่าน 956 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายประคอง คำประทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:48  อ่าน 841 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายภัทร์กร ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:47  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน OBEC Awards 2557 ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางจารุวรรณ จันทร์กลางเดือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:41  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ. 2558
ชื่ออาจารย์ : นายภัทร์กร ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:33  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..