ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,22:03  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,21:58  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เปิดโลกวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,21:57  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,22:12  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบการนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสุดา จงสมชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,08:46  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดประสบการณ์ชุดฝึกกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไลลักษณ์ ชาญวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,09:00  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรา วณิชชากรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560,14:42  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุจิรา โสนาพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2559,09:46  อ่าน 5934 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสัญชัย ฉลาดคิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:55  อ่าน 836 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสัญชัย ฉลาดคิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2558,15:48  อ่าน 1194 ครั้ง
รายละเอียด..